Welcome

4

รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
Email :  bundit.pu@ssru.ac.th

website https://elfms.ssru.ac.th/bundit_pu



  ข่าวและประกาศของเว็บ

  วจก.จัดประชุมคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา ณ เมืองฟุโกโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

  dc24c0eed0aa3f221c7f2d92f03cf68636edb0ef.jpg

          วันที่ 4 มกราคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับทุนโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา ณ เมืองฟุโกโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ   และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นกรรมการในการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ที่ Facebook fanpage  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



  วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช​ เกิดวิชัย​ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนทัศน์แห่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้องประชุม ๓๗๒๙/๑ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒

  Older topics...

  Search Your Courses