ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ชารวี บุตรบำรุง
E-mail :
charawee.bu@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000