แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว วิวัฒนาการ การจัดการโครงสร้างธุรกิจครอบครัว ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ และประเด็นเกี่ยวกับองค์กร การวางแผนเกี่ยวกับสินทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดตั้งร้านค้า ปัญหาการบริหารธุรกิจครอบครัว และแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหาต่าง ๆ

          This course provides knowledge on concept of family business, evolution and management of family business structure, organizatinal conflicts, relationship, and isues, asset planing, strategic planning, shop establishment, problems of family business management, and solutions of problems

               การดำเนินการตามแผนธุรกิจ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา  หรือนักธุรกิจทำการอบรมบ่มเพาะด้านการประกอบธุรกิจ การตลาด และการเงิน  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ  และมีการนำเสนอ/อภิปรายปัญหาหรืออุปสรรคจากการประกอบธุรกิจเพื่อนำเสนอแผนงานขั้นต่อไป

               Operation upon business plan with training provided by advisor or some business men on business operation, marketing, and finance, in order to achieve business success plus with presentation/discussion on problems or threats caused by business operation for presenting further


ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจและผลกระทบของผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

     Characteristics and qualifications of good entrepreneur, guideline of business establishment considering on enterprise responsibility on the relationship with social beneficiaries, implementation of principles of good governance for business management, impact of business entrepreneur against national society and economic system.