ความหมาย ลักษณะและแนวคิดของการจัดการธุรกิจและการประกอบการแนวใหม่ แนวคิดการสร้างสรรค์ธุรกิจและการบริหารงานที่เน้นการประกอบการขององค์กร และกระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ปัจจัยและแนวทางในการทำให้การทำธุรกิจใหม่และการประกอบการประสบความสำเร็จ การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ การเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำเข้ามาปรับใช้กับองค์กร   

           Meaning, characteristics, and concept of business management and new venture creation, concept of business creativity and management emphasizing on organizational operation and process of new venture creation, operation and problems on business operation to be consistent with occurred environmental changing, factors and guidelines of new venture creation and success business operation, business sustainibility building,realization of new business opprotunities, study on external and internal factors for applying with organization.