ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
ดร.ขวัญชล หัสโยธิน
E-mail :
khwanchol.ha@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000

    Available courses

    Available courses