Available courses

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คำนวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

The general overview of business taxation, tax policy, tax collection, and the practical tax rules for Revenue, Excise and Customs, tax calculation and tax filing, and the administrative procedures in assessing and appealing of various tax problems 


ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจเสรี พัฒนาการของระบบการเงินในปัจจุบัน  หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์  การบริหารด้านการเงินของธนาคารพาณิชย์  บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดทุนแห่งอื่น  ปริมาณเงิน และระดับราคาในระบบการเงินระหว่างประเทศ  และกลไกการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย

The roles of finance and banking in the liberalized economy, the development of current financial system, the roles of commercial banks and its financial management, money supply and the price level in the international financial system as well as international payment mechanism in order to develop Thai economy


การวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิธีคิด และการค้นคว้าโดยอิสระ รวมทั้งตัดสินใจโดยการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ตามหลักการ ตามทฤษฎี และตามความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

An analysis of case studies and financial problems with the emphasis of exchanging insightful perspectives and developing analytical thinking through class discussion and independent research along with improving the decision making skills applying comprehensive theoretical knowledge properly to the current situations


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คำนวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

The general overview of business taxation, tax policy, tax collection, and the practical tax rules for Revenue, Excise and Customs, tax calculation and tax filing, and the administrative procedures in assessing and appealing of various tax problems 


เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน  งบการเงินของธุรกิจ  ข้อมูลหรือข้อจำกัดของการบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน  วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางการเงิน   

Techniques and tools used in analysis of financial reporting and financial statements, accounting information and disclosures in financial statement analysis and the adjustment after reporting and analyzing errors    


ความหมาย ความสำคัญและประเภทของสินเชื่อ การกำหนดนโยบายในการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์การจัดการ การควบคุมและการติดตามสินเชื่อ  แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้  การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหา  ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อ วิเคราะห์โครงการในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

Definition, importance and types of credit along with the policies to determine the loan decision process corresponding to the economic circumstances, the analysis of credit management, credit control as well as the credit follow up, the practice of loan collection, the management of problematic credit and legal credit solutions