ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
อาจารย์ ดร. ณัฐณิชา กลีบบัวบาน
E-mail :
nusnichar.kr@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000