หลักการและเหตุผลของการวิจัย  ประเภทของการวิจัย  ขั้นตอนการทำวิจัย  กระบวนการวิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการกำหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และตีความหมาย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านธุรกิจ