ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
ดร.พิทยา กลองกระโทก
E-mail :
pittaya.kl@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000

    ข่าวและประกาศของเว็บ

    (There are no discussion topics yet in this forum)