ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณชญา หิรัญฤทธิกร
E-mail :
punchaya.hi@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000