ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย
E-mail :
siriwan.sak@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000