สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


เว็บไซด์สำหรับ...การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ข่าวและประกาศของเว็บ

เศรษฐศาสตร์ตายแล้วจริงหรือ ???

by Somphoom Sawaengkun -

คนรักเศรษฐศาสตร์ คนเรียนเศรษฐศาสตร์ ห้ามพลาด!!!

เมื่อโลกเปลี่ยน เศรษฐศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยน??

จากศาสตร์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในรอบทศวรรษจนมีคำกล่าวว่า ‘เศรษฐศาสตร์ตายแล้ว’ องค์ความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ปรับตัวอย่างไรและกำลังเคลื่อนไปในทิศทางไหน

สำรวจโลกใหม่ของเศรษฐศาสตร์กับ 4 นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อตอบคำถามว่า ‘เศรษฐศาสตร์ตายแล้วจริงหรือ?’ กับคลิปนี้  👉 https://www.facebook.com/watch/?v=2420098761610602


Sustainable Development Goals –SDGs

by Somphoom Sawaengkun -


   หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium Development Goals – MDGs ) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้สิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ.2558 แล้ว...องค์การสหประชาชาติได้จัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ขึ้นทั้งหมด 17 ข้อ โดยมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้น อาทิ  👇

- เป้าหมายที่1. การขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ (No Poverty)

- เป้าหมายที่ 8. การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth)   

- เป้าหมายที่10. เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Reduced Inequalities) 

- เป้าหมายที่12. การรับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) 

- เป้าหมายที่13. การดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action) เป็นต้น

   ดังนั้น  การศึกษาแนวคิดและหลักการในทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างความสมดุลให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชากรโลกสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน...เนื่องจากหลักการพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อตอบสนองในสิ่งที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ภาคส่วนต่างๆของสังคม นั่นเอง  (ถ้าอยากทราบว่ามีวิชาไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง...ลองเข้ามาศึกษากันดูนะครับ)🙋‍♂️🙋‍♀️👩‍🏫

เศรษฐศาสตร์...อาชีพทำเงินในอนาคต

by Somphoom Sawaengkun -

INC. Southeast Asia  ได้ทำการพยากรณ์ไว้ว่า...อาชีพที่จะได้รับค่าตอบแทนสูงในสหรัฐอเมริกาภายในปี ค.ศ. 2026  นั้น เป็นอาชีพที่ต้องใช้เศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 จาก 21 อันดับแรก  ทั้งนี้จากสถิติในอดีตที่ผ่านมายังชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่จบวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ มีลักษณะพิเศษร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ จะไม่ได้ทำงานแต่เฉพาะในสาขาที่ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยตรง เช่น ภาคการเงินการธนาคาร งานภาครัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพและอุตสาหกรรม  

ผลจาก mega trend ทำให้การประกอบธุรกิจและผู้มีบทบาทบริหารประเทศต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีปัญหา เปราะบาง (Vulnerable) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน (Complex) และคลุมเครือ (Ambiguous) อย่างมาก  วิธีคิดวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการวิเคราะห์ ทางเลือก (choices) ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ย่อมช่วยให้ผู้ทำการตัดสินใจมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว สามารถรองรับปัญหาความเปราะบางและไม่แน่นอนที่เกิดจากเทคโนโลยีป่วนโลก หรือภัยธรรมชาติได้