ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
อาจารย์ ดร.สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ
E-mail :
sutha.po@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000