ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์
E-mail :
yuthapom.th@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000