ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
รศ.ร.ต.อ. (หญิง) อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน
E-mail :
arunroong.wo@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000