ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
E-mail :
preecha_po@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    Available courses

    Available courses