ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์
E-mail :
wanida.su@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาการตลาด
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    Available courses

    Available courses