ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

profileHome
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี
E-mail :
kawinphat.le@ssru.ac.th
อาจารย์ประจำ :
แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
คณะ :
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  00000