Available courses

แนวคิด ทฤษฎีทางการเงิน รูปแบบการประกอบการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การนำเครื่องมือทางการเงินในการบริหารด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ปัญหาทางการเงินที่ธุรกิจต้องเผชิญ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หลักการและเหตุผลของการวิจัย  ประเภทของการวิจัย  ขั้นตอนการทำวิจัย  กระบวนการวิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการกำหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และตีความหมาย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านธุรกิจ


ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้้องต้น ตัวแปร สุ่มจากการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ


ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่

The ecology, natural elements and the importance of planning and

development of sustainable tourism The characteristics of sustainable tourism to assess the

potential of tourism resources including the principles and procedures to develop tourism

business and sustainable tourist attractions Study the factors affecting the role and cooperation

in resource development and management of sustainable tourism Focus on quality

management, balance, continuous improvement Practice learned outings and promote the

awareness of conservation

ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ องค์ประกอบ ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภท ลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเน้นการจัดการอย่างมีคุณภาพ สมดุลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการศึกษาฝึกปฏิบัติเรียนรู้นอกสถานที่ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์


มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและความเป็นไทยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับการโรงแรมและการท่องเที่ยวในเชิงเศรฐกิจในรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญากอปรกับเป็นการสร้าความตระหนักการอนุรักษ์และการสิบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นให้นักศึกษามีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิด วิเคราะห์ในการเรียนรู้ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวและงานบริการต่างๆได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักที่ศึกษามาข่าวและประกาศของเว็บ

Older topics...