แนวคิด ทฤษฎีทางการเงิน รูปแบบการประกอบการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การนำเครื่องมือทางการเงินในการบริหารด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ปัญหาทางการเงินที่ธุรกิจต้องเผชิญ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หลักการและเหตุผลของการวิจัย  ประเภทของการวิจัย  ขั้นตอนการทำวิจัย  กระบวนการวิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการกำหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และตีความหมาย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านธุรกิจ


ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้้องต้น ตัวแปร สุ่มจากการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ


ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่